KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Kampotu İlaç Gıda San. Ve Tic.A.Ş.(“Kampotu” olarak anılacaktır) olarak, siz paydaşlarımıza ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Paydaşlarımıza ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve paydaşlarımızın haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.

1 - Kişisel Verileriniz ve Edinme Yöntemlerimiz

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi numarası, adres, e-posta adresi, Ip adresi gibi her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Bizlerle telefonda veya yazılı olarak yahut elektronik ortamda paylaştığınız tüm bilgileriniz KVKK kapsamında işlenmektedir.

2 - Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

•    Kampotu tarafından üretilen ve/veya satışı yapılan tüm ürünlerin tanıtım faaliyetleri  kapsamında,
•    E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Kampotu ve faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
•    Kampotu’nun hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.

3 - Kişisel Veriler Kimlere Aktarılabilir? 

Bu amaçla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; kişisel verileri koruma kurumu, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/ortaklarımız; Kampotu olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir. 
Kişisel Verileriniz ancak açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve ilgili kanunlar gereği iletilmeleri gerek tüm resmi kurum ve kuruluşlar, belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve yine yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan ürün ve hizmet desteği veren yukarıda belirlenen açık rızanıza istinaden kişisel verileri işleyebilecek üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza istinaden, Kampotu’nun bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

Şirketimiz, web sitemiz ve diğer iletişim olanaklarımız üzerinden, sizlerden aldığımız kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

4 - Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, telefon numarası, e-mail adresi, iş ve ikametgâh adresleri, güvenlik kamerası kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verilerinizdir.
Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Görüntü ve ses kaydı cihazları veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verinizdir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri gibi kişisel verilerinizdir. 

5 - Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın, kanunda belirtilen bazı verileriniz için ise açık rızanız ile işlemekteyiz. 

Bu verileriniz KVKK Md. 5/2 ve Md. 6/3 kapsamında aşağıda belirtilen hallerde toplanıp;

a)    Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, 
b)    Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 
c)    Ulaşım hizmetleri, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, 
d)    Soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla,  temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, müşteri memnuniyeti gibi meşru menfaatlerimizi korumak amaçlarıyla işlenmektedir.

Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi yeni ve mevcut ürünlerimiz hakkındaki tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletilerimizi tarafınıza ulaştırabilmek, yeni hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması, kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir. 

6 - Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?

Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

7 - Kişisel Verilerinizin Hangi Şartlarda İşlenebileceği 

KVKK’nun 5. maddesinde belirtilen,
•    Açık rızanızın varlığı, 
•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
•    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
şeklindeki işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz.

8 - Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nun 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi içeren ve “www.kampotu.com” isimli web sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak, “info@kampotu.com” e-posta adresine iletebilirsiniz. Ayrıca işbu Başvuru Formunu, size bildirilecek kep uzantılı e-posta adresimize (kampotu@hs02.kep.tr) güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. Kampotu, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Posta Adresi : İAYOSB Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı No:50/A Tuzla/İstanbul
                       (İstanbul Ticaret Sicili No: 838272, Mersis No: 0494 0586 4950 0001)
E- Posta Adresi : info@kampotu.com

Konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvkk.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Kampotu İlaç Gıda San.Ve Tic.A.Ş. (“Kampotu”)

Adres        : İAYOSB Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı No:50/A Tuzla/İstanbul
Telefon    : +90 (216) 266 20 06
E-mail        : info@kampotu.com
 

Bizi
Takip
Edin

Bizi Takip Edin

Paylaşmak güzeldir

Paylaşmak güzeldir

Paylaşmak güzeldir

Paylaşmak güzeldir

Paylaşmak güzeldir

Paylaşmak güzeldir